วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

พลังกลุ่ม


มองคนเดียว เห็นคนเดียว
มองสองคน เห็นสองคน
มองหลายคน เห็นหลายมุม


โรงเรียนกาละพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 2 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ.2554
ช่วงเช้ามีกลุ่มผู้ปกครองมาเพื่อพูดคุยซักถามเป้าหมาย แนวทางและทิศทางของโรงเรียน ทุกคนมาเพราะเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวคิด มองเห็นความเป็นได้
โดยที่ไม่ติดรูปแบบใดๆ เลย ถึงแม้ว่าอาคารเรียนนั้นจะยังไม่ก่อสร้าง ทุกคนก็ยังให้ความไว้วางใจ โรงเรียนกาละพัฒน์

1 ความคิดเห็น: