วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

รับสมัครนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2

                           โรงเรียนกาละพัฒน์ จังหวัดภูเก็ต 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

ระดับที่เปิดรับสมัคร
ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน (รับเพิ่ม 8 คน)
                     คุณสมบัติ อายุ 3 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2551)
ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน (รับเพิ่ม 10 คน)
                     คุณสมบัติ อายุ 4 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2550)
ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 1 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 15 คน (รับเพิ่ม 11 คน)
                     คุณสมบัติ อายุ 5 ปีบริบูรณ์ (เกิดก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2549)

## หมายเหตุ : ปี 2554 โรงเรียนยังไม่พร้อมจะเปิดรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ##

ระยะเวลาดำเนินการ
1 ส.ค. - 30 ก.ย. 2554  >> รับสมัครนักเรียน 
                                          >> ชี้แจงกระบวนการและทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียน 
                                          >> ตรวจสอบคุณสมบัติ 
                                          >> สัมภาษณ์ผู้ปกครองและเด็ก
3 ต.ค. 2554                 >> ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
4 ต.ค. 2554                 >> รายงานตัว
16 ต.ค. 2554               >> ปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
        1. รูปถ่าย 1 แผ่น
        2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
        3. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
        4. อื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

ค่าใช้จ่าย
        1. อัตราค่าเล่าเรียน ปีการศึกษาละ 70,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 35,000 บาท (รวมอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ นม สื่อ และอุปกรณ์การเรียน)
        2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้ส่วนตัว โดยประมาณ ซึ่งจะคิดตามอัตราจริงทุกรายการ (ระดับอนุบาล 850 บาท และระดับประถม 500 บาท ตามรายการดังนี้ ที่นอน ผ้าเช็ดตัว เสื้อเอี๊ยมกันเปื้อน)  
        3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีออกทัศนศึกษานอกสถานที่

เครื่องแบบการแต่งกาย
นักเรียนชาย   >> เสื้อนักเรียนสีขาว แขนสั้น ปล่อยชาย กระเป๋าด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน
                            >> กางเกงนักเรียน ขาสั้น สีกรมท่า
                            >> รองเท้าหนังสีดำ กรณีแต่งชุดนักเรียน และรองเท้าผ้าใบสีขาว กรณีแต่งชุดกีฬา
นักเรียนหญิง  >> เสื้อนักเรียนสีขาว แขนสั้น ปล่อยชาย กระเป๋าด้านซ้ายปักตราสัญลักษณ์โรงเรียน
                            >> กระโปรงนักเรียน สีกรมท่า
                            >> รองเท้าหนังสีดำ กรณีแต่งชุดนักเรียน และรองเท้าผ้าใบสีขาว กรณีแต่งชุดกีฬา