วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ปณิธานครู


ปณิธาน หมายถึง ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะบรรลุจุดหมาย ซึ่งกอใหเกิดพลังจิตที่จะกําหนดความคิดและการกระทําของตนเอง ซึ้งคุณครู ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา มีปณิธานร่วมกัน ดังนี้

1. ย้อนคิดถึงวัยเด็กว่าเราอยากได้ครูอย่างไร เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น

2. รักเด็กทุกคนให้เกียรติ หาข้อดี และเสริมพลังให้เป็นคนดีมากยิ่งขึ้น

3. ไม่ยอมปล่อยให้เด็กในห้องล้มเหลวแม้แต่คนเดียว

4. ไม่ยอมปล่อยให้เวลาสูญเปล่า พัฒนาตัวเองให้เป็นครูที่ดียิ่งขึ้นปณิธาน หมายถึง ความตั้งใจจริงที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะบรรลุจุดหมาย

5. เป็นครูที่ดีไม่ได้เราจะไปทำอาชีพอื่น


1 ความคิดเห็น: