วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สมองกับการเรียนรู้


จากการศึกษาเรื่องสมองกับการเรียนรู้
คุณครูได้ร่วมมือกันค้นคว้าหาข้อมูล รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล แล้วนำเสนอให้คณะคุณครูร่วมฟัง ซักถาม และเสนอแนะเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่ครอบคลุม
ทำให้คุณครูเข้าใจระบบการทำงานของสมองว่ามีความสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร
เมื่อครูเกิดความเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว ก็จะสามารถคิดรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้เกิดความพร้อมในทุกๆ ด้านให้เต็มตามศักยภาพของเด็ก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น