วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กระบวนการเรียนรู้ภาษา

การเรียนรู้ภาษาของโรงเรียนกาละพัฒน์ เป็นการเรียนรู้ภาษาโดยไม่ใช้แบบเรียน
แต่ให้เรียนรู้ผ่านการใช้ภาษาจริง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลแวดล้อมและการเรียนรู้ผ่านวรรณกรรม
ในปีการศึกษาหนึ่ง จะแบ่งเป็น ๔ Quarter ซึ่งแต่ละQuarterจะเลือกมาให้เรียนรู้ไม่เหมือนกัน
เช่น นิทาน วรรณกรรมไทย วรรณกรรมต่างประเทศและวรรณคดีไทย

Quarter ๓ ของโรงเรียนกาละพัฒน์ เลือกวรรณกรรมต่างประเทศ เรื่องซนซนของโซฟี


การสอนภาษา จะเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยที่ครูจะกระทำในสิ่งที่เอื้อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม ชง เชื่อม ใช้ ตามตัวอย่าง ดังนี้

ขั้นชง นักเรียนอ่านเรื่องโดยการอ่านออกเสียง(อ่านคนเดียว/อ่านต่อเนื่อง/อ่านพร้อมกัน)หรืออ่านในใจ หรือครูอ่านให้ฟัง แล้วเชื่อมโยงกับหลักภาษาที่ต้องการให้นักเรียนเข้าใจ


ขั้นเชื่อม นำเสนอคำที่ได้และแลกเปลี่ยนคำที่ได้กับเพื่อนในชั้น ซึ่งจะได้คำที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น วิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อตรวจสอบว่า ใช่หรือไม่ เพราะอะไร แล้วช่วยกันอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง หรือครูตั้งคำถามเพื่อให้เด็กแต่ละคนได้แสดงความคิด ได้รับฟังเพื่อรับรู้แง่มุมที่แตกต่าง เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยสอดรับกับพฤติกรรมสมอง คือ จำ เข้าใจ วิเคราะห์/สังเคราะห์ นำไปใช้ ประเมินค่า สร้างสรรค์

ขั้นใช้ให้นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัด/งาน/ภาระงาน ที่สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ภาษาในโรงเรียนกาละพัฒน์ จึงให้ความสำคัญกับการจัดประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้จริง
อีกทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รับรู้ ถ่ายทอด และใช้ภาษาเพื่อสื่อสารอย่างมีความหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น